Сыбайлас жемқорлыққа әкелетін фактілерді анықтау

2020 жылдың 01 қыркүйегіндеҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіҚасым-ЖомартТоқаевтыңҚазақстанхалқынакезектіжолдауындасаяси, экономикалықжәнеәлеуметтікмәселелерменқатар, сыбайласжемқорлыққаәкелетінфакторлардыанықтаумәселесінеерекшеназараударды.
МемлекетБасшысыазаматтардыңқұқықтары мен мүдделерінқозғайтынмәселелербойыншақоғамдықтыңдауларөткізу, қоғамбасшыларыныңесептерінтыңдауүшінзаңнамалықдеңгейдеқоғамдықбақылауинститутыненгізудісыбайласжемқорлыққаәкелетінфактілердіашудыңбірқұралыдепатады.
Сыбайласжемқорлықтыңалдын-алудыңмаңызды факторы - азаматтардыңбелгілібірсаладағынемесеаймақтағыеңпроблемалы, өткірмәселелерді, сондай-ақолардышешужолдарынанықтауғатікелейқатысумүмкіндігі. Бұлсыбайласжемқорлықтыжоюміндеттеріншешугеғанаемес, соныменбіргеәлеуметтік-экономикалықжағдайдыжақсартуға, биліккедегенсенімдеңгейінарттыруғамүмкіндікбереді.
Соныменқатар, МемлекетБасшысыныңжолдауынтолығыменқолдайотырып, сыбайласжемқорлықтыжоюүшінбіздіңкүнделіктіөмірлікұстанымдарымызөзгеруікерек. Жеке адамдар мен қоғамзаманталабынасайжетілуікерек, бізгеөмірдіңөзібұныбұйырады.
Қазаққоғамындажаңақағидалар мен жаңанұсқауларбилікетуікерек. Егербіздіңкелісімбірлігімізмықтыболса, ондабізбарлыққиындықтардыжеңіп, алғақойғанмақсаттарға жете аламыз. Мұныңбәрібіздіңқолымызданкеледі.
А.Женсикбаева,
Қарғалыаудандықсотының
аға сот приставы