Татулық – басты байлығымыз

Қазақхалқытуыстық, бауырмалдықұғымдарынежелденерекшебағалайтынелміз. Тіптітуыстыққарым-қатынастыдәлқазақтайсақтайтын ел әлемдекемде-кем десекартықайтқандықемес. Халқымыздыңболмысынбасқаданерекшелейтінбірден-бірқасиет осы туыстыққабайланысты ой саларіс-шаралардыңқолғаалынғаныағаттықемес.
Осы орайда, өткенаптаныңқасиеттіжұмасындаҚарғалыаудандықмешітінің бас имамы, теолог НұрланҚырықбаеваудантұрғындарымен онлайн түріндекездесуөткізіп, осы тақырыптасөзқозғады. Олжастарданбастап, туыстықтыңқұнынтөмендетіп бара жатқанересектергеөзектімәселеніқозғап, ой саларлық онлайн-брифинг өткізді.
Бас имам сөзбасын Алла тағаланың осы дүниедеадамбаласынабергенсыйлықтарыныңбірі - бұлағайын, туыстықдегенөзектітақырыпта аз ғанауақыттақысқашашолып, қойылғансауалдарғажауапберді. Бұлтәлім-тәрбиеге толы, өнегеліізгіліккебастайтынөзектімәсележастарменқатарересектерге де ой салартақырып.
Сұраққоюшылардыңбіріқозғалғанмәселегеризашылықбілдірекеле, аталғанжәйттің жарты жолдантоқтапқалмай, тәрбиелікістіңоданәріжалғасынтабаберуінеөзтілегінбілдірді. Біз де өзектімәселеніқолдаппікірбілдіргендіжөнкөрдік. Себебі, туысқандыққарым-қатынастынығайтудініміздегінегізгіқағидалардыңбірі. Ал, туыс, бауырменқатынасжасаудыүзудініміздеқатаңтыйымсалынғандепкөрсетілген.
Туыстардыңүйіне бару, хабарынбілу, хал-жағдайынсұрау, ауырғандакөңілінсұрау, қысылғандақолсозу, еңәрісібайланысдамығаносындайзамандаеңболмасателефонменқоңыраушалыпжағдайларынбіліптұру – мұныңбәрісыйластыққасаяды. Осындайқағидалардыересектержағыбілсек те қутірліктіқуыпжүріпестеншығарсақ, жастаржағытолықбілмейжатады. Міне, ересектеріміздіңесінесалар, жастарымызғатәлімболармәселекөтерілдібіргеқолғаалайық.
Бірсөзбенайтқанда, «Ағайынбірдеараз, бірде тату, ағайындаөкпе бар да кекжоқ, ағайнныңазарыболса да безеріжоқ» дегентағылымнанбіразтүсінікалуға да болады. Жалпыайтпағым, ағайынарасындағыынтымақтыарттырып, туыстықбайланыстыбекембекітуүшінересектерестеншығармай, жастардыңжадынақұйып, туыстықбайланысқабекемболайықдегімкеледі.
БақытИмашев,
ҚазақстанЖурналистеродағыныңмүшесі.