Тіл мерейі – ел мерейі

Туғантіліміздіңмерейінкөтерумақсатындатүрлішараларқолғаалыныпкеледі. Соныңбіріжақындаөткен «Тілмерейі – ел мерейі» аттыбайқауболатын. АталмышбайқауАқтөбеқалалықмәдениетжәнетілдердідамытубөлімінеқарасты «Геолог» мәдениетүйіқызметкерлерініңұйымдастыруыменәлеуметтікжеліарқылыөткізілді. Өңіріміздетұрыпжатқанөзгеұлтөкілдеріарасындаұйымдастырылғанбұлбайқаудыңмақсатыанатіліміздіңқолдануаясынкеңейтіп, оғандегенкөпшіліктіңқұрметінарттыруеді.
ИнстаграмжелісіарқылыжарияланғанбайқауғаауданымыздыңШ.Қалдаяқов клубы атынан Елена Тажбағанбетовақатысқанболатын. Тілтазалығынсақтап, оныңорынды да жүйеліқолданылуынаерекшемәнберетін Елена Николайқызыаталмышбайқаудасүрінбейөтіп, қарсыластарынаноқбойыозықшықты. Осылайшаол «Арнайыжүлде» сертификатыниеленіп, он мыңтеңгеқаржылайсыйлықиегеріатанды. Жүлдегер Елена жеңімпаздарқатарында «Қазақстан-Ақтөбе» телеарнасының «Қайырлытаң, Актобе» бағдарламасынақатысып, ұйымдастырылғанбайқаутуралысұхбатберіпқайтты.КлубмеңгерушісіҒалияАқманбетованыңбастауымен Елена Николайқызытүрліжарыстарғақатысыпжүр. Мемлекеттіктілдіңмәртебесінкөтеругеатсалысып, қоғамдықістердебелсенділіктанытыпжүргенжастардыңболашағынасеніміміз мол.
Қарғалы – ақпарат