Ұстаздар әулетіне ілтипат

Әрбірадамұстазалдынанөтеді. Кіп-кішкентайкезіненұстазданбілімалып, үлкенөміргеқанаттаныпшығады. Осындайталайжанғабілім, тәлім-тәрбиеберіп, өмірденөзорындарынтабуғакөмектесетінқамқоржан – ұстаздарқауымыбарлыққұрметкелайықты. Ұстаздаркүнімейірімі мен шуағынтөккенерекшемереке. Өйткені, алғашбілімәлемінеқадамбасқандабаланыкүлімдепқарсыалып, жүрегініңмейірім, нұрынтөгіп, зердегебілімгүлінеккенұстаздарқауымынадегенілтипатерекше.
МерекеқарсаңындаҚарғалыауданыныңәкіміАсқарЖүсібалиевәулетболыпұстаздықжолдыжалғапкележатқанұстаздарқауымыменкездесті. Ұрпақтарсабақтастығыменжалғасқанмұғалімдерәулетіәркімге де үлкенүлгі. Жасұрпақтыоқыту мен тәрбиелеудіөзмамандығыбойыншатаңдағанадамдардыңтектілігі мен батылдығы, іскерлігі мен жауапкершілігіерекшеекенінатапайтқандұрыс.
ҰстаздықтыотбасыменжалғапкележатқанжандардытөлмерекелеріменқұттықтағанауданәкіміАсқарҚазиханұлыауданымыздыңағартусаласынаүлкенүлесқосыпжүргенжандардыңеңбегінетабыстіледі.Жасұрпаққасапалыбілім, саналытәрбиеберіп, ұстаздегенұлыесімдіәулетіменжалғапкележатқанСабираСүлейменова, АнаргүлКумарова, Елена Еремина, Татьяна Гайдай, Светлана Короткова, Александр Коротков, ШолпанҚалдыбаева, ПеризатАманжол, Орда Жакешев, МейрамгүлЖакешевалардыңұстаздықжолдағыеңбектерікөпкеүлгі.
Кездесубарысындаауданныңпедагогикалықәулеттерінеқұрметкөрсетіліп, оларғашынайыалғысбілдірілді. Әрбаланыңжүрегінежолтауып, олардыалғақарайжетелеуденешшаршамайтынұстаздарқауымыныңеңбегіқандайқұрметке де лайықтыекенідаусыз.Тәрбиелегеншәкірттеріеліміздіңмәртебесінөсіріп, көсегесінкөгертерасылазаматтарболыпөссіндегентілектеміз.
Қарғалы–ақпарат