Жауапкершілік жоғары

Еліміздіңәлеуметтікдамуынаөзүлестерінқосуғаұмтылғанжандардыңарқалағанаманаттарыкөп. Олардыңқай-қайсысы да осынаужауаптыістежауапкершілікжүгініңсалмағыжоғарыекенінайқынсезінеді. «NurOtan» партиясыныңҚарғалыаудандық филиалытөрағасыАсқарЖүсібалиевпраймеризгеқатысқанүміткерлерменкездесіп, облыстық филиал төрағасыОңдасынОразалинніңатынанжолданғанАлғысхаттардытабыстады.
Ауданбойыншапраймеризге 23 үміткерқатысты. Оның 12-сі бастауыш партия ұйымыныңатынанболса, қалған 11-і өзін-өзіұсынғандар. Барлық кандидат тіркеуденөткенненбастап, дауыс беру науқанынадейінжоғарыдеңгейдежұмысжүргізді. Олардыңсайлауалдыбағдарламаларыменмұқияттанысуға, сөйтіппартиялықтардыңдұрыстаңдаужасауынамүмкіндікберілді. Нақтырақайтсақ, 4 пікірсайысөткізіліп,әлеуметтікжеліде 205 үгітматериалдарыжарияланды. Кездесулербарысындатұрғындартарапынан 196 ұсыныстартүскен. Бұлұсыныстарфилиалдыңсайлауалдыбағдарламасындаескерілетінболады.
Жалпыауданбойынша «NurOtan» партиясының 963 мүшесі 1-3 қазанаралығындадауысберугеқатысты. Олардың 918-і (95%) онлайн, 45-і (5%) қағазбюллетеньмендауысберді.
Ауданбойынша 6 дауыс беру орныбелгіленіп, оныңбесеуінде онлайн форматтадауысберілсе, біручастоктедәстүрліқағазбюллетеньдеріпайдаланылды.
Қарғалы – ақпарат