Сот жүйесіндегі инновациялық технологиялар

Ағымдағыжылдың 10 маусымындақабылданған «ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықпроцестіккодексінесоттаржұмысыныңзаманауиформаттарынендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарынқысқартумәселелерібойыншаөзгерістер мен толықтыруларенгізутуралы» Заңыніскеасырумақсатында, Сот отырысыныңбарысынтүсіріпалудықамтамасызететін аудио-, бейнежазбақұралдарынтехникалыққолдану, аудио-, бейнежазбанысақтаужәнежою, аудио-, бейнежазбағақолжеткізуқағидаларына, азаматтықісбойынша сот отырысыныңбейнежазбасыныңкөшірмесінберудікөздейтінереженіалыптастаубөлігіндеөзгерістеренгізілді.
АталғанбұйрықтарӘділетминистрлігіндемемлекеттіктіркеудена.ж. 25 тамызындаөтіп, ҚазақстанРеспубликасыЖоғарғыСоттыңішкіПорталының «Кітапхана» бөліміндеорналастырылған.
Бұйрық 2020 жылы 8 қыркүйектезаңдыкүшінеенеді.
Жоғарыдакөрсетілгенбұйрықнегізінде АПК-не процескеқатысушылардыңөздерініңтехникалыққұралдарынпайдаланутәртібінреттейтіннормаларенгізілді. Тұтастайалғанда, сот талқылауындабайланыстыңтехникалыққұралдарынқолданусоттардағыстационарлық БКБ-жүйелеріменшектелмейкеңейтілуде. СОVID-19 салдарынанреспубликада карантин шараларыныңенгізілуінебайланыстысоттармобильдібайланысқосымшасын, атапайтқанда, «WhatsApp» бағдарламасын сот процестерінжүргізужәнекуәларданжауапалуүшінбелсендіқолданабастады.
Соныменқатар, соттарқатысушыларғабейнеемес, тек процестің аудио-, жазбасынбереді. Соныменбірге, аудио-,бейнежазбаматериалдарыментанысуқұқығысақталуытиіс. Хаттаматуралы АПК нормаларынатүзетулермен сот талқылауынадайындықбарысындакезкелгенісжүргізуәрекетінжүргізукезіндесоттыңбастамасыбойынша да, тараптыңөтінішібойынша да хаттама (аудио-, бейнежазба) жүргізілуімүмкінекендігікөзделеді. АПК сот талқылауының аудио-, бейнежазбасыдептанылатынэлектрондықхаттаматуралынормаментолықтырылды.
Онлайн сот отырысыбарысында сот отырысыжақсыкөрініп, естілуіүшін сот отырысыныңқатысушыларыөзқұрылғыларыналдын ала дайындап, қуаттап, жылдам Интернет (4G, Wi-Fi) аймағындаболғаныдұрыс, соныменқатаршулыкедергілердіңболмауынқамтамызетугеназараударғанжөн, (тұрмыстық техника, ашықтерезе), сот процесібарысындасөзсөйлемегенуақыттамикрофондыөшірукерекжәнекиім, жүріс-тұрыс, риторика этикетінсақтауқажет.
Аудио-, бейнежазбажүйесінқолдану сот жұмысыныңашықтығы мен қолжетімділігінарттыруғасептігінтигізіп, ҚазақстанРеспубликасы сот жүйесініңбеделінкөтередідепсенімбілдіремін.
Қарғалыаудандықсотының бас маманы
– сот отырысыныңхатшысыА.Б.Файзуллина.