Ауылға мамандарды тарту керек

Өткен аптаның бейсенбісінде аудан әкімі Асқар Жүсібалиев аудандағы іргелі елді мекен Степной ауылдық округіне барып ауылдың тыныс-тірлігімен танысып қайтқан болатын
Аудандағы Степной Ж. Ш. С жанжақтыдамығаншаруашылықтыңбірі. Ауылдықокругтегі 287 адамның 60 - 70 пайызынжұмыспенқамтыпотырғанындаайтакеткенабзал.
Ауданәкімі осы ауылдықокругтегі 1991-2010 жылдарыкөмірімененқысылтаяңкездердеаудантұрғындарынқалабердіжақынмаңдағыөзгеаудантұрғындарын да қысқұрсауынаналыпшыққан, бүгінгікүнікелешегібұлыңғырМамыткөміркеніорныментанысып, оныңөткен- кеткенінемәнберетыңдады.
Расында, жоқтаушысыжоқ, жоғаладыныескерсекіздеп, сұраушыларауылдық округ әкіміГүлмайраНұреділоважоғарыға хат жазыпмардымдыжауап ала алмады. Мамытауылынқазақыдәстүрменжазжайлапотырған «Нұр» шаруақожалығыныңбасшысы Руслан Базарбаевөзшаруашылығындөңгелетежүре, Мамыткөміркенініңкелешегінеалаңдапбармағанжері, есігінқақпағанмекемеқалмағанын, бірақаларжауабықарапжатырмызданаспағанынауданәкімінеқынжылыспенжеткізіпқалды. АуданәкіміМамытауылынатіршіліктіңтінінбітіріпотырған «Нұр» шаруашылығыбасшысынаризашылығынбілдірді. Ауылдықокругтебиылғыжылыатқарыларжұмыстарбаршылық, солардыңбірііргесікөтерілгеліталайшәкірттіөміржолынабастағанСазды орта мектебініңалғашретбасталғанкүрделіжөндеудіңаяқалысынбайқап, мердігерқұрылысшыларғасапалы, мерзімінде ел ренжімейтіндейқолданысқаберудітапсырды. Ауылдықокругкедемберіптұрған Степной Ж.Ш С өндірісорындарына да атбасынбұрыпөз –ұсыныспікірінжеткізебағасынбережүрді. Сөзорайындаауылдық округ әкіміГ.Нұреділоваауданәкімінежақсылықтыжеткізетұра, көңілдегітүйткілдіескертекетті. Ел болғасынтүйткілсізболмайды. ОндағыжеткізгеніҚазпоштаныңжаңабағдарлама оптимизация, франчайзникбағытынакөшуі. Айтуынақарағандақарапайымтұрғындарүшінбұлмашахатқаайналған. Анығынайтқандапоштақатынасысиреген газет - журнал үй-үйгетаратылмай, төлемдердісирекқабылдап, зейнеткерлерБадамшағасабылып, бұрынғыданайырылыпшығакелгендігінетаңқалғандайтұрғындарназын да айтыпқалды.
Атқарылыпжатқанжұмыстардыкөзіменкөргенауданәкімі А. Жүсібалиевауылдықокругініңатқарылыпжатқанжұмыстарынабағасынберетұра, ауылэкономикасыноданәрідамытуүшінауылшаруашылығынақарағанбағдарламаларғахалықтыжұмылдырып, ересектергеиекартпай, жастардыауылғашақырудытапсыраотырып, әржұмыстарыңызтиянақтыболсын - дегентапсырмасынбереаттанды.
Қарғалы-ақпарат