Бала еңбегін пайдалануға жол жоқ!

Жазғыдемалысқарсаңындаелімізде 1-12 маусымаралығында «Бала еңбегінқанауғақарсы 12 күн» Ұлттықақпараттықнауқаныөткізіледі. Науқандыөткізудіңнегізгімақсатықоғамныңназарын, соныңішіндеересектерді, балалардыжәнеолардыңата-аналарынбалалареңбегініңеңнашартүрлерінқолданудыңалдыналумәселелерінеаудару, сондай-ақ осы саладағықұқықтықақпараттандыруболыптабылады. 2020 жылыаталған акция «Бала еңбегінпайдалануғажолжоқ!» ұраныменөтеді. БалалардыңқұқықтарынқорғаумәселелерібойыншаҚарғалыаудандықбілім,денешынықтыружәне спорт бөлімінде 23-8-14 Call-centerқызмететуде. Қоңырауларкүнібойысағат 19-00-ге дейінқабылданады. Бұданбасқа, сіздіңыңғайлылығыңызүшінұялыбайланыс телефоны іскеқосылған: 8 7051544472. Қосымшабалалардыңқұқықтарынқорғаумәселесібойыншабілімбөлімінде 23-2-11 сенім телефоны жұмысістейді.
М.Карагулова, Қарғалыаудандықбілім,
денешынықтыружәне спорт бөлімініңәдіскері