2019 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

2019 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойыншаҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңсенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 9,99 трлн теңгеніқұрады.
Салымшылар мен алушылардыңзейнетақыактивтерініңтабыстылығы 2018 жылдыңшілде мен 2019 жылдыңмаусымыаралығында (өткен 12 ай ішінде) 9,4 пайызғажетті. Дәл осы кезеңде инфляция деңгейі 5,4 пайыздыкөрсетті.
2019 жылдыңбасынанберіесептелгенинвестициялықтабыстыңжалпысомасы 285,2 млрд теңгеденасты.
Зейнетақыактивтерібойыншаалынғанинвестициялықтабыстыңқұрылымымынадай:
- бағалықағаздар, орналастырылғансалымдаржәне «кері РЕПО» операциялары
бойыншасыйақытүріндегітабыстар 330,57 млрд теңге;
- бағалықағаздардынарықтыққайтабағалауданорыналғаншығындар (31,79) млрд теңге;
- шетелдіквалютанықайтабағалауданорыналғаншығындар (24,10) млрд теңге;
- сыртқыбасқарудантүскентабыстар 6,68 млрд теңге;
- басқа да шығындар 3,85 млрд теңгеніқұрады.
2019 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойынша БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфеліндегіборыштыққаржықұралдарыныңөтелуібойыншаорташатабыстылықжылына 7,0 пайыздықұрады. Оныңішіндетеңгегеноминалданғандарыбойыншаорташатабыстылық – жылдық 8,5 пайыз, ал шетелдіквалютада – жылдық 3,7 пайыздықұрады.
ҚордыңзейнетақыактивтеріпортфелініңнегізгібөлігіҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқұндықағаздарына (40,31 пайыз) тиесілі. Бұлтабысыеңтұрақтықаржықұралдарыныңбірі. Есептікүнгеқарайтеңгегеноминалданған ҚР мемлекеттікбағалықағаздарыныңөтелуібойыншаорташатабыстылықжылдық 7,5 пайызды, ал АҚШ долларында – жылдық 4,5 пайыздықұрады.
Шетмемлекеттердіңмемлекеттікбағалықағаздарыныңағымдағықұны 2019 жылдың 1 шілдесіне 1 446,22 млрд теңгеніқұрап, жылбасынанбері 21,34 пайызғаартты. Олардыңпортфельдегіүлесі 14,47 пайыздықұрады. БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңпортфеліндешетелмемлекеттерінің МБҚ өтеугеорташаалынғанкірістілігіесептікүнге 3,2 пайыздықұрады.
ҚазақстанРеспубликасыныңквазимемлекеттікұйымдарының 2019 жылдың 1 шілдесіндегіоблигацияларызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелінің 13,71 пайызынқұрады. Есептікүнге ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңтеңгеменноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылдық 10,2 пайызды, АҚШ долларымен - жылдық 5,0 пайыздықұрады.
Екіншідеңгейліқазақстандықбанктердіңқаржықұралдарыбылайшакелтірілген: портфельдің 12,69 пайызыоблигацияларғаорналастырылған, олардыңорташаалынғанкірістілігіұлттықвалютадажылдық 10 пайыздыжәне АҚШ долларында 6,4 пайыздықұрады; депозиттердіңүлесіорташаалынғанкірістілікпенжылдық 9,4% пайыздықұрап, 2,66 пайызғажетті.
БЖЗҚ зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталаршеңберіндегіқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелібылайшакөріністапты: ұлттықвалютадағыинвестициялар - 68,23 пайыз, АҚШ долларында – 31,36 пайыз, басқавалюталарда – зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,42 пайызынқұрады.
Қордыңсенімгерлікбасқарудағызейнетақыактивтеріпортфелініңқұрылымдықүлестірілімі БЖЗҚ Инвестициялықдекларациясынатолығыменсәйкескеледі.
БЖЗҚ ресмисайтындазейнетақыактивтерінбасқарубойыншаинвестициялық портфель туралытолықақпаратжарияланған. Олмынасілтемебойыншақолжетімді:
Инвестициялыққызметтуралытолықесепсалымшылардыңзейнетақыжинақтарықандайнарықтықбағабойыншақандайбағалықағаздарғажәнеқаншамөлшердеинвестицияланғаныжайындағымағлұматтардантұрады.